Basic Mandarin - Lesson 3

Vocabulary:
Xiānshēng - mister
Cuòguò - miss
Wǒ - I
Ni - You
yě - also/too
Qù - to go
nǎlǐ - where
Xuéxiào - school

Phrases:
mister wang - Wang xiānshēng
miss lee - Lee cuòguò
i'm fine - Wǒ hěn hǎo
how about you - Ni nǎ
i'm fine too - Wǒ yě hěn hǎo
where are you going - Nǐ qù nǎlǐ
i'm going to the school - Wǒ qù xuéxiào

Comments

Popular Posts